Ajuntament / Habitatge

Gent gran, pensionistes i altres persones amb rendes baixes ja poden sol·licitar els ajuts econòmics a l’habitatge 2023

04/12/2023
Comparteix aquesta notícia

Gent gran, pensionistes i altres persones amb rendes baixes ja poden sol·licitar els ajuts econòmics a l’habitatge 2023

El termini de sol·licitud s’inicia el 2 de desembre i finalitzarà el 2 de gener

Els ajuts també tindran especial atenció a famílies monoparentals i amb persones amb discapacitat a càrrec que formin part de la unitat de convivència

L’Ajuntament destina una dotació econòmica de 120.000€ a la convocatòria

Des del 2 de desembre, ja es poden sol·licitar els Ajuts Econòmics a l’Habitatge 2023 que atorga l’Ajuntament. Les prestacions, amb una dotació de 120.000 euros i destinades a persones propietàries i llogateres d’habitatges del municipi, tenen especial atenció a pensionistes, gent gran, unitats de convivència amb rendes baixes, famílies monoparentals i unitats de convivència amb alguna persona amb discapacitat a càrrec.

La data màxima per sol·licitar l’ajut és el 2 de gener, 30 dies després de la seva publicació. Els tràmits es poden fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH).

Com es calculen els ajuts?

L’import de l’ajut es calcula en funció de la quota de l’IBI de l’habitatge pel qual s’ha sol·licitat la prestació, dels ingressos de la unitat de convivència i del nombre de membres que la componen. El topall màxim és de 450 € per sol·licitant. Tot i això, hi ha algunes excepcions que beneficien els següents col·lectius:

• Unitats de convivència i pensionistes amb menys ingressos: No es té en compte el nombre de membres, el càlcul de l’ajut es fa a partir d’un major percentatge de la quota de l’IBI i s’elimina el topall màxim, que pot arribar fins al 90% de l’IBI.

• Famílies monoparentals: major admissió d’ingressos.

• Famílies amb persones amb discapacitat: s’aplica el tram immediatament superior al que correspondria.

Requisits per rebre la prestació

Les persones que rebin l’ajut hauran de complir els següents requisits:

• Estar empadronat/da a l’habitatge des de l’1 de gener de 2023
• En cas de ser llogater/a de l’habitatge, tenir l’IBI repercutit per contracte o al rebut de lloguer
• No ser propietari/ària de cap més immoble en territori espanyol, a part d’un aparcament i un traster al municipi, considerats com a part de l’habitatge habitual (excepcions: haver heretat una part d’un segon immoble, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat d’algun membre de la unitat de convivència, o disposar-ne per separació, divorci o causa aliena a la seva voluntat)
• No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Estar al corrent en el compliment de totes les obligacions tributàries, i no tenir deutes amb administracions públiques
• No ser beneficiari/ària de cap ajut de la mateixa naturalesa
• Que els ingressos íntegres de la unitat de convivència de l’exercici no superin els 30.000 €, o els 50.000 € en cas de famílies monoparentals
• El compliment d’aquestes obligacions s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment

Cal recordar que l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ofereix informació sobre altres prestacions de caràcter social destinades al pagament del lloguer o l’hipoteca, en casos excepcionals, així com gestionar altres ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge convocats per la Generalitat de Catalunya.