Habitatge

L’Ajuntament reforça les polítiques d’habitatge amb una partida d’urgència d’uns 2 M€ per fer front a la crisi COVID-19

29/05/2020
Comparteix aquesta notícia

Davant la situació de crisi econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19, l’Ajuntament ha activat una primera partida pressupostària d’urgència per ajudar la ciutadania a fer front als pagaments relacionats amb l’habitatge. Inicialment es destinaran uns dos milions d’euros, tot i que el compromís municipal és poder anar augmentant aquesta partida en funció de les necessitats socials.

Així ho han anunciat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert; el tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat, Pere Soler; i el tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, que aquest matí han ofert una roda de premsa per desgranar les mesures concretes d’aquesta partida.

“Afavorir les polítiques d’habitatge”, han destacat, “és un dels eixos centrals de l’actuació de l’Ajuntament. I ara, davant els efectes de la crisi que ha causat el coronavirus, l’habitatge passa a ser una de les peces fonamentals del pla de xoc municipal per fer front a la pandèmia”.

Les mesures presentades avui han estat coordinades a través del Comissionat d’Habitatge -format amb representants dels 3 partits de govern i les seves àrees tècniques- i se centren en tres grans àmbits d’actuació: 1) ajuts al lloguer, 2) punt de mediació per renegociar lloguers i 3) bonificacions d’IBI. Algunes ja estan en funcionament i la resta es posaran en marxa properament.

Així mateix també s’està fent el seguiment dels ajuts que es van definint, tant a nivell estatal com de la Generalitat, i informant a la ciutadania. La voluntat de l’Ajuntament és centralitzar tota la informació a través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), que és el referent de totes les qüestions relacionades amb Habitatge.

A més, aquest matí també s’ha anunciat que l’Ajuntament convocarà a mitjan juny la Taula Habitatge per fer un monogràfic sobre la situació generada per la COVID-19.

10 mesures i 2 M€ per afavorir les polítiques d’habitatge

1) Ajuts al lloguer

• Ajuts socials per situacions d’emergència habitacional. Pagament de quotes urgents per evitar desnonaments de famílies i persones que estan en risc de quedar-se sense llar. Línia d’ajuts individualitzats segons el cas, i atorgada a través de Serveis Socials municipals. En aquests moments s’estan donant 45.000 € mensuals de mitjana.

• Gestió de les convocatòries d’ajuts al lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge 2020 (lloguers amb topall de 750€ en general i de 900€ en famílies nombroses). Pressupost any passat aproximat 1 Milió €. Tramitat on-line i presencialment per l’Oficina Local d’Habitatge.

• Ajuts al lloguer municipal de 400.000 € per cobrir les sol·licituds que es quedin fora per insuficiència pressupostària en la convocatòria d’ajuts al lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge. És la primera vegada que es fa una convocatòria des de l’Ajuntament per suplementar la línia d’ajuts al pagament del lloguer.

• Gestió de les convocatòries l’Agència Catalana de l’Habitatge per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Es gestiona a través de l’Oficina Local d’Habitatge.

• Ajuts a inquilins d’un immoble de PROMUSA. En el parc d’habitatges de lloguer públic, inicialment es van suspendre totes les quotes del mes d’abril, a falta de la informació de famílies vulnerables i es van prorrogar aquestes quotes en 8 mesos fins a final d’any.

Així mateix, s’ha obert una línia d’ajuts per als habitatges de lloguer de protecció oficial gestionats per PROMUSA per a les persones en situació de vulnerabilitat tal com es defineix a l’article 5 del Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març (fins a 4 mesos de condonació del 50% de l’import del lloguer via reducció de l’import del lloguer). Aquesta mesura podrà ser ampliada en quant a percentatge de reducció de rendes i ampliació de termini en aquells casos que -analitzats específicament- presentin situació de vulnerabilitat sostinguda. De moment 115 habitatges han presentat declaració responsable de vulnerabilitat.

A més, també s’ha creat una línia d’ajuts per als habitatges de protecció oficial gestionats per PROMUSA per a persones fora del llindar de vulnerabilitat definit a l’article 5 del Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març però amb rendes dins del rang estipulat per l’Ajuntament als barems de la tarifació social vigent. S’oferirà fins a 4 mesos de condonació del 50% de l’import del lloguer via reducció de l’import del lloguer.

2)Punt de mediació:

• Renegociació i/o condonació de part del lloguer. L’Ajuntament fa una crida a la població perquè aquest tipus de negociació es dugui a terme i per aquest motiu impulsarà una campanya de sensibilització i corresponsabilització social. A més a més, per afavorir la rebaixa dels lloguers l’Ajuntament oferirà una bonificació de l’IBI per als propietaris que es prestin a aplicar-ho als seus arrendataris.

• Punt de mediació local gestionat per Habitat 3. Serà un servei municipal de suport destinat a persones en risc d’exclusió residencial, incloses persones que estan patint els efectes econòmics de la pandèmia del COVID19, amb l’objectiu de promoure la permanència en el domicili habitual. Concretament es desenvoluparan les següents accions: – Informació i assessorament personalitzat sobre les opcions existents per afrontar la problemàtica del pagament del lloguer i/o deutes relacionats amb l’habitatge habitual. – Mediació entre persones propietàries i llogateres per arribar a acords que permetin la continuïtat en l’habitatge, proposant alternatives que sigui compatible amb la situació econòmica. – Informació, assessorament i suport en la tramitació d’ajuts i recursos que permetin el manteniment en l’habitatge de les persones llogateres o l’accés a un nou habitatge. – Derivació a la Comissió d’emergències de situacions de risc d’exclusió residencial amb pronòstic de pèrdua de l’habitatge. – Coordinació i derivació a altres serveis especialitzats, com per exemple: assistència jurídica gratuïta, assessorament energètic, inserció laboral… – Suport i seguiment en procediments judicials. – Assessorament en la cerca d’habitatges de lloguer (ofertes lloguer, requisits, documentació, etc.) – Assessorament en la signatura de nous contractes de lloguer, per tal que les condicions siguin justes. – Mediació en situacions d’ocupació sense títol habilitant en les que el propietari sigui un petit propietari. En una primera fase, s’adreça derivacions de serveis socials.

3)Ajuts i bonificacions IBI

• Increment de la línia d’ajuts de suport al pagament de l’IBI per als propietaris que posin un habitatge a la borsa de pisos assequible gestionat per l’OLH. Per l’any vinent es proposta de passar del 50% al 75%.

• Increment dels ajuts equivalents al cost de l’IBI per a famílies monoparentals, famílies amb pocs recursos i gent major de 65 anys. Per a l’any vinent passaran del 50 al 75%. També s’apostarà per aplicar criteris de tarifació social (segons els ingressos del nucli familiar) i no tant per criteris d’universalitat.

• Bonificació 75% de l’IBI per als propietaris que es prestin a rebaixar el lloguer als seus arrendataris.

D’altra banda, l’Ajuntament també està seguint amb atenció les possibles bonificacions que properament es puguin oferir per pagar el Tribut Metropolità.

Finalment, els tres tinents d’alcaldia han subratllat que l’Ajuntament segueix treballant per afavorir les polítiques de suport a l’habitatge i té més propostes en fase d’elaboració, que es concretaran i desenvoluparan en la Comissió informativa Especial de l’Àrea social i Habitatge.