Educació

L’Ajuntament, obligat a modificar l’emplaçament de la nova escola La Mirada

24/10/2019
Comparteix aquesta notícia

(DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA NECESSITAT DE CANVI D’EMPLAÇAMENT DE L’ESCOLA LA MIRADA: informe PC_INSTRUCCIÓ / Informe tecnico análisis consecuencias Ayto Sant Cugat (Rev. 1)_COMPLERT / Ofici tramès a Dir Gral Protecció Civil adjuntant informe Director RGS 1.._)

El consistori canviarà el planejament urbanístic i el projecte de construcció, per modificar l’emplaçament desplaçant-lo 71,54 metres cap al nord, de la nova escola La Mirada en no poder certificar els requeriments de l’informe de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat sobre riscos de protecció del Pla especial urbanístic de concreció i delimitació de gàlibs de l’equipament E3.1 a l’àmbit del Pla parcial d’ordenació del sector de Volpelleres Oest, emès el febrer de 2018.

La Direcció General de Protecció Civil va elaborar l’informe per analitzar la viabilitat de les actuacions urbanístiques amb l’objectiu d’assegurar la capacitat de protecció i d’autoprotecció de noves construccions. Aquests informes es redacten en base a la Instrucció Tècnica de la Direcció General de Protecció Civil -amb data 2 de desembre de 2013- que estableix els criteris sobre condicions mínimes que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics que prevegin instal·lar equipaments en zones identificades com de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

Entre altres mesures, la Instrucció Tècnica estableix una franja de seguretat mínima de 250 metres a banda i banda de les infraestructures de transport ferroviari. L’espai triat per ubicar la nova escola La Mirada es troba parcialment dins d’aquesta franja de protecció i, per tant, el projecte per ser aprovat ha de complir amb els requeriments de la Direcció General de Protecció Civil. La redacció del projecte executiu de l’escola va ser adjudicat a una unió temporal d’empreses (UTE) el 29 novembre de 2018 i lliurat a l’Ajuntament el 31 de juliol de 2019.

L’informe de la Direcció General de Protecció Civil emès el febrer de 2018 especifica que “per tal de garantir la capacitat d’autoprotecció dels nous equipaments, cal que l’Ajuntament de Sant Cugat certifiqui que el conjunt d’edificacions actualment en construcció fan de pantalla i mitiguen els efectes de sobrepressió i radiació tèrmica fins a assegurar la capacitat d’autoprotecció dels nous desenvolupaments en els termes establerts a l’apartat 5.3 de la ITMMPP. Aquests certificat cal trametre’l a la Direcció General de Protecció Civil.”

L’Ajuntament va contractar l’empresa Territorio i Medio Ambiente S.A. el 29 de maig de 2019 per elaborar l’informe per certificar que les noves construccions del sector complien amb el contingut íntegre de la instrucció (ITMMPP) amb relació els límits de radiació tèrmica i sobrepressió en el límit dels terrenys més propers a la via del tren. L’informe es va lliurar el 9 d’agost de 2019 i no certifica que l’edificació existent faci de pantalla i mitigui les emissions de radiació tèrmica i sobrepressió.

Davant la impossibilitat de comptar amb un informe favorable de la Direcció General de Protecció Civil, el consistori ha iniciat els tràmits per modificar el planejament urbanístic i el projecte executiu per desplaçar 71,54 metres cap al nord el recinte de l’escola i situar-la fora dels 250 metres de la franja de seguretat de les vies del tren de Renfe.

Aquest tràmit, consistent en una aprovació inicial i provisional per part de l’Ajuntament i d’una aprovació definitiva per part de la Generalitat endarrerirà gairebé un any l’inici de les obres, que estaven previstes per al setembre de 2020.

D’altra banda l’Alcaldessa, Mireia Ingla, i el Conseller d’Educació, Josep Bargalló, signaran una addenda al conveni de col·laboració per les obres de nova construcció de l’escola La Mirada. L’objectiu és adequar les aportacions pressupostàries de la Generalitat al nou calendari de construcció de l’equipament. El conveni, signat a l’octubre de 2017, preveu que la Generalitat a partir del 2020 faci una aportació econòmica de 5,2 milions d’euros i que l’Ajuntament es faci càrrec de la diferència entre aquesta quantitat i el que costarà la construcció de La Mirada, que segons el projecte executiu està previst que sigui de 7.5M€ més els 435.000€ de la redacció del projecte.

L’alcaldessa, després de diverses reunions amb la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General d’Urbanisme per consensuar una solució al greu problema que suposa no poder construir l’escola en el lloc triat inicialment, ha exposat la situació als pares i mares de l’escola a la Comissió de Seguiment del projecte de l’escola: “Lamentem el retard que suposa aquest imprevist, que se suma al conjunt de problemes, entrebancs i incompliments que ha tingut aquest projecte fins a data d’avui”. I ha afegit: “Estem al costat de les famílies i vetllarem perquè el projecte pugui veure la llum al més aviat possible alhora que farem tot el que calgui perquè l’actual escola atengui en les millors condicions els seus alumnes”.