Ajuntament

Sant Cugat inicia un contenciós amb l’AMB per a l’aplicació del tribut metropolità

05/03/2019
Comparteix aquesta notícia

Sant Cugat inicia un contenciós amb l’AMB per a l’aplicació del tribut metropolità i demana mesures cautelars per tal que no es cobri aquest tribut a la ciutadania

L’Ajuntament ha presentat un decret d’interposició de recurs contenciós administratiu davant del TSJC contra l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità per a l’exercici 2019, publicada al BOPB el 24 de desembre de 2018.

 

L’entrada a la tarifa metropolitana, una molt bona notícia per a Sant Cugat

La tarifa metropolitana permet l’ús de títols integrats d’una zona per als desplaçaments en transport públic entre els 36 municipis (18 de la primera corona i 18 de la segona corona) que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A Sant Cugat, una mitjana de 20.000 persones agafen el tren cada dia, el que vol dir que l’utilitzen més de 7 milions de persones l’any. El nombre d’estacions sumat a la freqüència de pas dels trens fan que la ciutat compti, gairebé, amb un metro propi.

A Sant Cugat l’entrada a aquesta tarifa es valora positivament, perquè l’abaratiment del transport públic beneficia a tothom. A més, un transport públic competitiu contribueix a reduir la mobilitat privada, la congestió viària i el  medi ambient en benefici d’una mobilitat més sostenible i eficient.

 

L’inici del pagament del tribut

Sant Cugat forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per llei del Parlament de Catalunya de  2010 i té tres representants al Consell Metropolità (format per 80 persones). El Tribut Metropolità és una de les fonts de finançament de l’AMB que preveu la llei, i estableix un mètode  de càlcul que anomena “Recàrrec de l’IBI” tot i no tenir res a veure amb  l’IBI ni ser un impost dels  Ajuntaments. L’AMB no està obligada a imposar el tribut  metropolità, compta amb altres fonts d’ingrés i els Ajuntaments que en formen part no decideixen ni cobren aquest tribut.

Coincidint amb l’entrada en vigor de la Tarifa Plana del transport Metropolità, l’AMB ha decidit començar a gravar els i les contribuents de Sant Cugat i de la resta de ciutats de la Zona 2 (17 municipis més).

Des de Sant Cugat s’ha demanat insistentment un debat obert sobre  el finançament de l’AMB, i en particular sobre el Tribut Metropolità, ja que s’han descobert importants defectes tècnics en l’ordenança que regula el Tribut. En el moment de presentar les al·legacions, les interposades per l’Ajuntament no es van tenir en compte. Ara per ara no queda clar quin serà l’import exacte dels rebuts que arribaran a la ciutadania.

 

Mesures de l’Ajuntament en reacció a l’anunci del tribut metropolità

Per tal de donar suport als veïns i veïnes de Sant Cugat i amb l’ànim d’aclarir quins imports s’han de pagar, quina és la fórmula de càlcul utilitzada i en quin termini de temps s’haurà de fer, l’Ajuntament ha vingut requerint informació tant per la via tècnica com la política a l’AMB, sense rebre una resposta satisfactòria.

De fet, han estat detectats defectes molt importats en el redactat de l’ordenança que només poden donar lloc a una profunda inequitat en la imposició del Tribut Metropolità, defectes que van ser adequadament posats en coneixement dels serveis tècnics i directius de l’AMB, novament, sense que això motivés cap mena de reacció positiva.

En conseqüència, durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a la modificació de l’ordenança, que en ser desestimades no han deixat més alternativa que la de la presentació d’un recurs al Tribunal Contenciós Administratiu contra la modificació de l’ordenança (i per tant contra la imposició del Tribut Metropolità a Sant Cugat). A més, l’Ajuntament ha instat el jutge a què decreti mesures cautelars i suspengui la liquidació dels rebuts fins a la resolució del contenciós.

Addicionalment, recordem que per tal de pal·liar els efectes que el pagament d’aquest tribut pugui suposar, si el jutge no ho impedeix, el pacte pressupostari de l’equip de govern i ERC-MES per al 2019 inclou mesures, com un increment de la dotació dels ajuts a l’habitatge i la creació d’una partida pressupostària per a una nova línia de subvencions per al comerç local.

L’Ajuntament de Sant Cugat és qui ha plantejat aquestes qüestions i qui lidera la demanda per a la seva resolució a l’Àrea Metropolitana amb l’esperit més constructiu, valorant molt positivament les millores en el transport públic però exigint també que el seu finançament sigui just, transparent i equitatiu.