Ajuntament

Resposta de l’Ajuntament sobre les suposades irregularitats denunciades pel grup polític Ciudadanos

15/05/2019
Comparteix aquesta notícia

En resposta a l’anunci que el grup municipal de Ciutadans va fer ahir en roda de premsa sobre una denúncia a l’ajuntament per partides i contractes il·legals segons un informe de l’interventor, l’Ajuntament exposa que:

• Segons el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic i que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2018, la intervenció municipal com a òrgan de control intern, ha d’emetre un informe en relació a la tramitació de les factures derivades de l’execució d’encàrrecs que s’han efectuat sense ajustar-se al procediment aplicable en cada cas i elevar-lo al Ple municipal pel seu coneixement. Aquest ple es va produir al ple del dia 18/03/2019 amb motiu de la dació de compte de la liquidació pressupostària de l’exercici 2018, tal com estableix la normativa.

• En el mateix informe l’interventor certifica que en la documentació que s’analitza sempre s’ha acreditat que el preu del servei o subministrament realitzat s’ha ajustat al preu de mercat o, en el cas de serveis que han excedit l’objecte del contracte, que els preus facturats es corresponen amb els preus inicialment contractats, per la quall cosa no s’ha observat perjudici econòmic per a aquesta Administració.

• Així mateix la Intervenció municipal en compliment de la normativa aplicable ha enviat aquesta documentació a la Sindicatura de Compte de Catalunya en data 30/04/2019

• A dia d’avui, l’Ajuntament no ha rebut cap denúncia per part de Ciutadans ni de cap altre grup polític.