Ajuntament / Comunicació

Nota informativa sobre la licitació dels serveis d’informació en mitjans de comunicació d’abast local

10/04/2019
Comparteix aquesta notícia

Nota informativa sobre la licitació del serveis d’informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats municipals en mitjans de comunicació d’abast local

Arran d’una denúncia anònima que ha rebut en els darrers dies, l’Autoritat Catalana de la Competència ha fet a l’Ajuntament una sèrie de consideracions des de la perspectiva de la competència sobre la licitació pública d’informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats municipals en mitjans de comunicació d’abast local.

Recordem que l’Autoritat Catalana de la Competència és un organisme que té com a missió vetllar pel correcte funcionament competitiu dels mercats a tots els sectors productius de l’economia a Catalunya. És a dir, que vetlla per garantir la competència.

En l’escrit presentat, l’ACCO “valora molt positivament el fet que l’òrgan contractant hagi emprat el procediment obert com a procediment ordinari d’adjudicació del contracte de referència”; tot i així, especifica que “els plecs que han regit la licitació de referència no han estat prou respectuosos amb el principi de competència. En concret, no existeix justificació suficient de, (i) perquè el contracte no va ser dividit en lots; (ii) perquè es va incloure la mida de la publicació com un requisit per a la prestació del servei o; (iii) perquè el repartiment dels punts del criteri de valoració nombre d’exemplars no respectava el principi de proporcionalitat, aspectes que òbviament no afavoreixen la concurrència ni la competència”.

Tot i que aquestes consideracions no tenen un caràcter vinculant i no fan referència a la legalitat de la licitació (perquè no està en les seves funcions), sinó a allò que pot afectar la lliure competència, l’Ajuntament ha resolt suspendre temporalment l’adjudicació de la licitació en espera de la resolució, per part del Tribunal Català de Contractes, dels dos recursos presentats contra la licitació realitzada.