Ajuntament

Nota informativa sobre la licitació del serveis d’informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats municipals en mitjans de comunicació d’abast local

05/03/2019
Comparteix aquesta notícia

Sobre el procés de licitació dels serveis d’informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats municipals en mitjans de comunicació d’abast local i arrel de les notícies que han aparegut en alguns mitjans de comunicació, l’Ajuntament afirma que:

• En data 12.12.2018 els serveis tècnics de Premsa i Comunicació, de l’àmbit de Gestió de Gerència, van redactar la proposta d’inici d’expedient de contractació, que justifica la necessitat i idoneïtat del contracte en els termes establerts a l’art 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), a la qual s’hi adjuntava l’informe justificatiu del preu de la licitació.
• Es van redactar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que havien de regir el contracte, així com la resta de documents necessaris i preceptius que havia d’incorporar l’expedient, d’acord amb l’art 116 de la LCSP.
• En data 19.12.2018 es va emetre nota de conformitat de la Secretaria General en relació amb l’informe jurídic corresponent a aquesta contractació i posteriorment l’expedient va ser fiscalitzat amb caràcter previ per part de la Intervenció municipal, en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
• En data 24.12.2018, mitjançant decret d’alcaldia núm. 6002/2018, es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats municipals en mitjans de comunicació d’abast local, amb un pressupost de licitació de 246.015,50 € (IVA no inclòs), amb una durada de dos anys prorrogable per dos anys més i un valor estimat de 541.878,73 € (IVA no inclòs). Es preveu l’adjudicació del contracte per procediment obert i regulació harmonitzada.
• La licitació es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea en data 4.02.2019 i en la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya en data 30.01.2019, amb finalització del termini de presentació d’ofertes el dia 1.03.2019.
• Tots els processos de licitació i contractació que es duen a terme des de tots els serveis, departaments i organismes autònoms de l’Ajuntament de Sant Cugat segueixen el circuit preestablert i no s’aproven sense la supervisió, revisió i aprovació dels departaments d’intervenció i secretaria general, que forment part del procediment de contractació.
• L’Ajuntament defensa la legalitat i transparència del procés d’adjudicació i demanarà als serveis jurídics un informe per si s’han d’iniciar accions judicials per informacions tendencioses publicades.