Ajuntament / Ple municipal

L’Ajuntament actualitza les retribucions de l’estructura política, redueix els càrrecs de confiança i potencia la contractació oberta de personal directiu

11/07/2023
Comparteix aquesta notícia

L’equip de govern ha presentat aquest matí al plenari municipal la nova estructura política, gerencial i directiva de l’Ajuntament i ha fixat les seves retribucions.

La proposta actualitza l’escala retributiva de l’estructura política, recupera l’estructura gerencial i reforça la contractació de professionals de direcció pública mitjançant procediments oberts de selecció en detriment dels assessors de partit (càrrec eventuals de confiança).

La retribució dels membres electes (punt 7 del ple) ha estat aprovada amb els vots a favor de Junts, ERC i PP i els vots en contra de PSC, CUP, VOX i ECP. Pel que fa a la retribució del personal eventual (punt 8 del ple), s’ha aprovat amb els vots a favor de Junts i ERC; l’abstenció del PP; i el vot en contra de PSC, CUP, VOX i ECP.

Govern

Pel que fa a l’equip de govern, es constata la necessitat d’actualitzar l’escala retributiva per fer-la competitiva i situar-la al nivell adequat per a un ajuntament com el de Sant Cugat que ja es troba dins els llindars del que correspon a una gran ciutat. En aquest sentit, es deixa sense efecte la reducció retributiva aplicada el mandat passat i s’agafa com a referència les retribucions existents l’any 2015 (impots brut/anual):

Retribucions Final mandat 2015-2019        (1) Final mandat 2019-2023                    (2) Inici mandat 2023-2027             (3) Variació  (3) / (1) Variació  (3) / (2)
Alcalde 79.598,27 € 74.052,30 €    79.500,00 € -0,1% 7,4%
TA 70.003,08 € 63.455,42 €    72.000,00 € 2,9% 13,5%
Regidoria 50.442,98 € 52.449,60 €    64.000,00 € 26,9% 22,0%

L’estructura del govern es desplega a través de 4 tinències d’alcaldia, 2 menys que al mandat anterior. D’aquestes tinències d’alcaldia se’n deriven 8 regidories de les quals 4 no comptaran amb una dedicació plena: Empresa, Innovació, Internacionalització i Energia (95% dedicació); Educació, Universitats, Multiculturalitat i Benestar Animal (80% dedicació); Salut, Voluntariat i Política Lingüística (80% dedicació); i Habitatge i Participació (90% dedicació).

El conjunt de retribucions de l’equip de govern passarà de 720.495,44€ (final mandat passat) a 844.300€ (mandat 2023-27), un augment del 17,2%.

Per contra, l’Ajuntament reduirà el cost dels assessors de partit (càrrecs eventuals de confiança) perquè contractarà professionals de direcció pública mitjançant procediments oberts de selecció. Durant els pròxims mesos s’aniran convocant aquests càrrecs directius d’acord amb l’estructura executiva que es vagi conformant i que estarà alineada amb els objectius estratègics de la institució.

Tot i això, amb l’objectiu de posar en marxa el govern en el termini més curt possible, en alguns casos s’ha procedit provisionalment a una contractació eventual per a posicions de treball de direcció. Per aquesta raó, el cost dels eventuals de govern serà durant uns mesos superior al que serà definitivament.

De moment l’Ajuntament ha dotat provisionalment com a càrrecs eventuals la gerència (amb una retribució de 98.000€ bruts anuals) i la direcció de l’àmbit de Drets Socials (88.000€ bruts anuals). Una vegada es posi en marxa el model de funció directiva pública professional (amb procediments de contractació oberts), aquests càrrecs deixaran de ser eventuals i passaran a formar part dels costos retributius globals de l’estructura administrativa.

Inicialment el cost retributiu global dels càrrecs eventuals és de 711.156,18€, un 25% més que al final del mandat passat (568.852,96€). Tot i això, una vegada es posi en marxa la contractació pública de l’estructura directiva, el cost dels càrrecs eventuals baixarà fins als 525.156,18€, un 7,7% menys que al final del mandat passat (previsió any 2024).

D’altra banda, també cal destacar que sempre que ha estat possible s’ha promocionat personal municipal en llocs destacats de l’organigrama (càrrecs eventuals) abans de cercar personal extern.

Per tant, en conjunt les retribucions de l’equip de govern i dels càrrecs de confiança seran d’un total de 1.369.456,18€, un 6,2% més respecte el final del mandat passat (1.289.348,40€). 

Estructura gerencial

L’Ajuntament recupera la gerència municipal per conformar una estructura directiva pública professional forta i proactiva, amb el consell de direcció com a òrgan executiu de la Junta de Govern i el Consell Plenari. L’objectiu és fomentar la transformació, l’orientació executiva, l’eficàcia, l’eficiència, la motivació, la implicació i sentit de pertinença de tota l’organització en el desplegament i implementació de les polítiques públiques i objectius prioritaris que es decideixin.

Grups municipals

Aquest mandat el consistori comptarà amb 7 grups municipals enlloc de 5, i tindrà un total de 5 grups a l’oposició, tres més que en el mandat passat. En conseqüència, el cost de les aportacions municipals als grups polítics creixerà:

  • Respecte dels assessors dels grups municipals: Es passa de 5 a 7 grups i s’actualitza la retribució d’aquesta funció d’assessorament que passa de 30.787,78 euros a 33.500 euros bruts anuals.
  • Aportacions de l’Ajuntament al sosteniment de les activitats dels grups municipals. Es passa igualment de 5 a 7 grups i es proposa també l’actualització de les aportacions als Grups Municipals en un 5%.

També cal tenir present la possible dotació de la partida destinada a cobrir el dret dels grups de l’oposició a designar un dels seus membres electes per a dedicar-se a les seves funcions amb dedicació exclusiva (41.000€ bruts/any, que a partir de l’1 de gener del 2024 passarà a 43.000€ bruts/anual).

D’altra banda, per als regidors a l’oposició es mantenen les mateixes quantitats en concepte d’assistència als plens i a les comissions informatives, tot i que es preveu una pujada del 5% a partir de l’1 de gener del 2024.

Conclusions finals

El cost global de l’estructura política (previsió 2024: electes+eventuals govern+oposició+grups municipals) pujarà un 20%: 309.176,25€.

Concretament, el cost del govern pujarà un 6,2% (previsió 2024: càrrecs electes + eventuals govern) i el cost dels grups municipals i a l’oposició –tenint en compte que ha augmentat el nombre de grups- puja fins un 94%.